Tập ảnh : Lễ tuyên dương học sinh tham gia Kỳ thi Olympic Tháng 4 TP. HCM lần III 2017

88